Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

ZAT

 

Sinds de start van het schooljaar 2013-2014 heeft Beuningen het ZAT 4-12 jaar vervangen door een systeem van ondersteuningsteams aan de scholen. Uitgangspunt daarbij is dat een kind- en gezinsgerichte benadering, waarbij handelingsgericht en met meerdere deskundigheden bijeen wordt gewerkt, vruchtbaar kan zijn in het vinden van praktische oplossingen voor kind, ouders en school.

De ondersteuningsteams bestaan altijd uit de IB van de school, een maatschappelijk deskundige van het NIM, een sociaal verpleegkundige van de JGZ en een onderwijsspecialist van SBO of SO. Deze teams vormen de eerste lijn, en daar kunnen vaak al heel wat problemen worden opgelost, altijd samen met kind en ouders.

Wanneer er sprake is van ingewikkelder problematiek, welke zich niet alleen op het gebied van de schoolgang, maar ook op het gebied van opgroeien in gezin en wijk voordoet, dan kan een dergelijk probleem worden voorgelegd aan een MDO (multidisciplinair overleg) . Daar schuiven dan naast het O-team de ouders aan en alle mensen, die feitelijk vanuit school of hulp met het kind hebben gewerkt. In dit overleg wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van het kind, wordt gezocht naar een goede probleemdefinitie (bij het kind, bij de school, bij de ouders, bij de klas?) en worden oplossingsrichtingen verkend.

Op basis daarvan kunnen dan handelingsadviezen worden gegeven of voorstellen voor arrangementen worden gedaan.

Indien een dergelijk MDO moeilijk te organiseren valt, dan kan er altijd nog gevraagd worden de casus te bespreken in het ZAT, zoals voorheen. In dit team zijn alle hulpverleners en onderwijsmensen verzameld: de school, het zorgteam onderwijs, de schoolarts,  het NIM (maatschappelijk werk) en de Jeugdzorg. Op afroep kan ook de ambtenaar leerlingzaken van de Gemeente Beuningen aanwezig zijn.

In het ZAT worden complexere casussen voorgelegd, waarbij het overleg gericht is op het uitwisselen van ervaringen betreffende de casus, het definiëren van een goede aanpak en het vaststellen welke organisatie in dat geval welke acties onderneemt.

Het ZAT is vooral een instrument om te zorgen dat een casus op de goede plaats terecht komt bij een organisatie. De uitvoering van de hulpverlening valt daarna onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Omdat van elke organisatie medewerkers aanwezig zijn, die snel en effectief kunnen optreden, kan er in voorkomende gevallen snel hulp worden geboden.

Het ZAT is te bereiken via:

Lidy Maaskamp of  Theo van Koolwijk
gebouw “Onderweg”

Koolzaadveld 1
6641 ST Beuningen

Tel: 024-6751054
info@zorgbeuningen.nl

www.zorgbeuningen.nl

Postadres:
Koolzaadveld 1

6641ST Beuningen

Bereikbaar op maandag en dinsdag.