Wanneer er sprake is van ingewikkelde problematiek bij een leerling dan kan eens per maand een dergelijk probleem worden voorgelegd aan het ZAT Beuningen. In dit team zijn alle hulpverleners en onderwijsmensen verzameld.

Ondersteuningsteam 4 tot 12 jaar

Op iedere basisschool in Beuningen is een Ondersteuningsteam actief. Zij komen eens per maand bij elkaar en bespreken die kinderen waarover men zorg heeft. Uitgangspunt daarbij is een kind- en gezinsnabije benadering, waarbij handelingsgericht en met meerdere deskundigheden bij elkaar wordt gewerkt, vruchtbaar kan zijn in het vinden van praktische oplossingen voor kind, ouders en school.

De Ondersteuningsteams bestaan altijd uit de IB van de school, een maatschappelijk deskundige van sterker sociaal werk, een sociaal verpleegkundige van de JGZ en een onderwijsspecialist van SBO of SO. Deze teams vormen de eerste lijn, en daar kunnen vaak al heel wat problemen worden opgelost, altijd samen met kind en ouders.

Wanneer er sprake is van ingewikkelder problematiek, welke zich niet alleen op het gebied van de schoolgang, maar ook op het gebied van opgroeien in gezin en wijk voordoet, dan kan een dergelijk probleem worden voorgelegd aan een MDO (multidisciplinair overleg) . Daar schuiven dan naast het O-team de ouders aan en alle mensen, die feitelijk vanuit school of hulp met het kind hebben gewerkt. In dit overleg wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van het kind, wordt gezocht naar een goede probleemdefinitie (bij het kind, bij de school, bij de ouders, bij de klas) en worden oplossingsrichtingen verkend. Op basis daarvan kunnen dan handelingsadviezen worden gegeven of voorstellen voor arrangementen worden gedaan.

Omdat van elke organisatie medewerkers aanwezig zijn, die snel en effectief kunnen optreden, kan er in voorkomende gevallen snel hulp worden geboden.