Het Zorg Advies Team (ZAT) is een team van hulpverleners dat gespecialiseerd is in hulp bij problemen met kinderen en het gezin waar zij deel van uitmaken. Het team geeft zelf geen hulp, maar adviseert bij problemen.

Ondersteuningsteam 0 tot 4 jaar

Ondersteuningsteam

Dit team komt een keer in de maand bij elkaar en is gespecialiseerd in hulp bij problemen met kinderen en het gezin waar zij deel van uitmaken. Het team geeft zelf geen hulp, maar adviseert bij problemen. Er wordt gekeken welke partijen betrokken zijn bij de zorg en welke partij hulp kan inzetten. Daarnaast houdt dit team in de gaten of de voorgestelde aanpak ook helpt. Er kunnen kinderen worden aangemeld door iedere instantie die werkt met kinderen van 0 tot 4 jaar, t.w.: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of gastouders. Het team bestaat uit 4 personen: de medewerker passende kinderopvang, een onderwijsondersteuner, de coördinator van de instantie die het kind inbrengt en iemand van het sociaal team.

Wie mogen aanmelden?

Alle deelnemende organisaties kunnen een kind aanmelden, maar hebben daar schriftelijke toestemming van de ouders voor nodig. Ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden. Als ouders zich zorgen maken over hun kind kunnen zij overleggen met hun verpleegkundige van het consultatiebureau, leidster van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf of één van de andere partijen. Deze kan besluiten het kind aan te melden bij het Ondersteuningsteam. Anoniem inbrengen van kinderen kan wel, maar alleen als ouders toestemming weigeren en men, in het belang van het kind, het toch noodzakelijk vindt om de situatie te bespreken.

Bijeenkomsten

Het Ondersteuningsteam komt elke maand bij elkaar. De bijeenkomsten staan voor de periode van één kalenderjaar gepland op een vastgesteld tijdstip. Als het ondersteuningsteam van mening is dat er met meerdere mensen om te tafel gegaan moet worden dan wordt er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) gepland. Ouders worden hiervoor uitgenodigd samen met alle partijen die bij het kind betrokken zijn. Het Ondersteuningsteam heeft een nadrukkelijke samenwerking met de basisschool waar de leerling naartoe gaat. De leerling wordt doorgesproken (met toestemming van de ouders) met de Interne Begeleider van de toekomstige basisschool.