Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

WAL

Dit staat voor Werkgroep Afstemming Leerlingenzorg

Doelstellingen
De WAL is momenteel met name een professionaliserings- en intervisiegroep. Op dit moment heeft de WAL de volgende functies, of doelstellingen:

  1. Analyseren van zorgleerlingen,
  2. Verbetering van de hulpverlening aan zorgleerlingen (collegiale consultatie),
  3. Gezamenlijke en individuele professionalisering,
  4. Het verbeteren van de samenwerking,
  5. Beleidsaanbevelingen geven,

De concrete zorg van de scholen richt zich voornamelijk op de punten 2, 3 en 4. Met name de leerlingenzorg, de benadering van risicoleerlingen en de eigen functie van de CLZ zijn centrale thema’s van de WAL.
In een aantal gevallen worden probleemsituaties rond leerlingen binnen de intervisie uitgewisseld en besproken, ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de zorg en het zoeken naar concrete oplossingen.

Doelgroep
De WAL richt zich op informatievoorziening en overleg voor coördinatoren leerlingenzorg en intern begeleiders. Waar kinderen besproken worden, betreft het voornamelijk risicokinderen binnen WSNS, waarvoor in bovenschools overleg gezocht wordt naar passende zorg- en handelingsalternatieven.

Samenstelling
In deze werkgroep zijn van alle participerende scholen in het Samenwerkingsverband Beuningen interne begeleiders vertegenwoordigd.
Grote scholen hebben soms twee vertegenwoordigers. Buiten de reguliere scholen maken twee vertegenwoordigers van de SBO-school deel uit van de werkgroep. Bij sommige gelegenheden worden er gasten uitgenodigd om de WAL te informeren of om overleg te voeren. De voorzitter bereidt de bijeenkomsten meestal voor en is ook in de meeste gevallen de directe brug naar het directeurenberaad, dit gebeurt in overleg met de coördinator van het samenwerkingsverband Beuningen.
Procedure netwerk (intake, bespreking, vervolg, casemanagement)
Alle scholen kunnen actuele punten of probleemsituaties op de WAL-agenda zetten.

Frequentie
De WAL komt 10 keer per jaar bij elkaar.

Output
Leden van de WAL geven elkaar feedback of bevestiging over de ervaren problemen. Indien gewenst en zo mogelijk, geven collega’s elkaar praktische suggesties over het omgaan met een probleem, handelingssuggesties, een bredere analyse, zicht op ervaringen elders, verwijzingsmogelijkheden, et cetera.