Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp heeft als doel het bieden van laagdrempelige dienstverlening door middel van samenwerking met verschillende organisaties (MEE, Driestoom, KLEUR, Sint Maartenskliniek, Karakter, Viataal, GGD arts) om zo:

-De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een (vermoeden van) beperking of achterstand in de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te benutten.

-Achterstanden en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig en adequaat te behandelen.

-Ouders in staat te stellen de opvoeding zo goed mogelijk te laten verlopen en ondersteuning te bieden bij het zoeken naar de beste vorm van hulpverlening.

De doelgroep is: kinderen van 0 tot 4 jaar (in 2009 is het tot 7 jaar geworden) met een achterstand, of een vermoeden daarvan, in de motorische- en/of sociaalemotionele, verstandelijke en/of zintuiglijke ontwikkeling. Ook kinderen met een chronische ziekte, spraaktaalproblematiek, afwijkende contactname en kinderen met meervoudige problematiek komen in aanmerking voor aanmelding bij het integrale vroeghulpteam.

In de praktijk wil dit zeggen met betrekking tot de ondersteuningsteams dat de integrale vroeghulp medewerker die kinderen kan “meenemen” waarvan duidelijk is, of een vermoeden bestaat, dat de problematiek niet alleen in de omstandigheden en of gezinssituatie ligt, maar er aanwijzingen zijn dat er een beperking kan zijn in het kind zelf zoals hierboven omschreven. Integrale vroeghulp kan ontwikkelingsachterstanden en beperkingen vroegtijdig signaleren en herkennen. Uit deelname in al bestaande teams blijkt integrale vroeghulp voor ouders laagdrempelig te zijn en minder weerstand op te roepen dan sommige andere instellingen van jeugdhulpverlening. Ook is de insteek KIND een andere dan dat het gezin ter discussie wordt gesteld.

Integrale vroeghulp kan ook gevraagd worden voor observaties op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en/of bij de ouders thuis voordat het een aanmelding zal worden en er kan een voorgesprek met ouders plaatshebben.

MEE kan kortdurende opvoedingsondersteuning bieden aan ouders en kind (zonder indicatie)