Het Zorg Advies Team (ZAT) is een team van hulpverleners dat gespecialiseerd is in hulp bij problemen met kinderen en het gezin waar zij deel van uitmaken. Het team geeft zelf geen hulp, maar adviseert bij problemen.

Informatie professionals

Informatie voor professionals
Een Zorg Advies Team (ZAT) is een team van hulpverleners dat gespecialiseerd is in hulp bij problemen met kinderen en het gezin waar zij deel van uitmaken. Het team geeft zelf geen hulp, maar adviseert bij problemen. Er wordt gekeken welke partijen betrokken zijn bij de zorg en welke partij hulp kan inzetten. Daarnaast houdt het ZAT in de gaten of de voorgestelde aanpak ook helpt. Het Zorg Advies team is er voor alle kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Beuningen.

Wie mogen aanmelden?
Alle deelnemende organisaties kunnen een kind aanmelden, maar hebben daar schriftelijke toestemming van de ouders voor nodig. Ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden. Als ouders zich zorgen maken over hun kind kunnen zij overleggen met hun verpleegkundige van het consultatiebureau, leidster van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf of één van de andere partijen. Deze kan besluiten het kind aan te melden bij het Zorg Advies Team.

Hoe aanmelden?
Signalen en zorgwekkende situaties rondom kinderen kunnen met een aanmeldingsformulier kenbaar worden gemaakt bij de coördinator van het ZAT. De coördinator is de spil van het ZAT. De coördinator is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de deelnemers. Daarnaast bewaakt de coördinator werkwijze en de procedure van het ZAT. De coördinator bekijkt samen met de inbrenger welke mensen er naast de vaste deelnemers uitgenodigd moeten worden om een gezin te bespreken. De inbrenger moet altijd schriftelijk toestemming vragen aan de ouders.

Anoniem inbrengen van kinderen kan wel, maar alleen als ouders toestemming weigeren en men, in het belang van het kind, het toch noodzakelijk vindt om de situatie te bespreken.
Bijeenkomsten

Het ZAT komt elke maand bij elkaar. De bijeenkomsten staan voor de periode van één kalenderjaar gepland op een vastgesteld tijdstip. Het ZAT 0-4 jaar heeft een nadrukkelijke samenwerking met het ZAT voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorzitter van het ZAT 4-12 jaar is aanwezig bij de vergaderingen van het ZAT 0-4 om te voorkomen dat gezinnen op verschillende plekken worden besproken en om de overdracht van kinderen te waarborgen indien zij naar het basisonderwijs gaan.

Betrokkenheid ouders
Ouders mogen op verzoek een gedeelte van de bespreking bijwonen om hun visie te geven. Na de bespreking worden de adviezen van het ZAT met de ouders doorgesproken, waarna evt. verwijzing gerealiseerd kan worden. Het gezin wordt gevolgd om te zien of hulpverlening ook daadwerkelijk verloopt zoals afgesproken.

Deelnemende partijen
GGD
NIM maatschappelijk werk
Stichting peuterspeelzalen gemeente Beuningen
MEE integrale vroeghulp
Bureau jeugdzorg
Stichting weer samen naar school
Logopedische dienst Maas en Waal.

Verder wordt er gewerkt met een “lege stoel procedure”. Dit houdt in dat ook andere hulpverleners die betrokken zijn bij een kind kunnen worden uitgenodigd bij een vergadering van het ZAT, of een kind kunnen aanmelden.

Contact
Voor vragen over bijvoorbeeld de aanmeldingsprocedure en werkwijze tijdens de bespreking kunt U terecht bij de coördinator van het ZAT.

Anneke Bos, sociaal verpleegkundige JGZ
Telefoonnummer: 06-34186354
Email : abos@ggd-nijmegen.nl
Werkdagen: maandag tot en met donderdag ochtend