Welkom op de website ZorgBeuningen.nl

Op deze website informeren wij u over de wijze waarop in Beuningen scholen, gemeente en instellingen voor zorg samenwerken in een ondersteuningsstructuur voor kind, ouder en school. We beschrijven de ondersteuningsteams, verbonden aan elke school en de maatschappelijke partners, die daarin participeren. We streven naar een integrale aanpak van problemen, die zich rond het opgroeiende kind kunnen voordoen, zowel op school als in thuisomgeving of buurt.

Ook kunt u informatie vinden over het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS), dat nog functioneert tot 1-08-2014 en daarna wordt omgezet in een Ondersteuningsplatform Passend Onderwijs, dat deel gaat uitmaken van de grotere regio Stromenland (groot gebied rond de stad Nijmegen).
Deze website is een initiatief van de samenwerkende basisscholen in Beuningen, het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en de gemeente Beuningen.

Zorg Advies Teams Beuningen

In Beuningen zijn twee Zorg Advies Teams (ZAT) werkzaam. Eén ZAT voor kinderen van 0-4 jaar en een ZAT voor kinderen van 4-12 jaar. Beide ZAT’s bestaan uit verschillende partijen die gericht zijn op zorg rondom kinderen en gezinnen in de betreffende leeftijdscategorie. Er is een nauwe samenwerking tussen beide teams.

Het ZAT voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is voor het grootste gedeelte vervangen door een multidisciplinair overleg, verbonden aan elke school, dat zijn basis vormt in het Schoolondersteuningsteam (O-team) en het MDO (multidisciplinair overleg)

Voor de werkwijze van beide ZAT’s kunt u klikken op de informatie onder de button ZAT 0-4 of ZAT 4-12 jaar.

Samenwerkingsverband WSNS Beuningen en het Ondersteuningsplatform Beuningen

In de gemeente Beuningen met de kernen Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen zijn de 9 basisscholen en de SBO-school nu nog deelnemer aan het Samenwerkingsverband WSNS Beuningen en na 1-8-2014 deelnemer aan het Ondersteuningsplatform Beuningen.

Binnen deze  samenwerkingsverbanden werken scholen en maatschappelijke instellingen, onder de koepel van Gemeente (CJG) samen om ervoor te zorgen dat kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de eigen basisschool krijgen, of in ieder geval zo thuisnabij mogelijk.  Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die moeite hebben met leren en/of kinderen met ontwikkelingsproblemen.
Als blijkt dat deze extra begeleiding op de basisschool toch niet goed lukt, kunnen kinderen worden geholpen op de school voor speciaal basisonderwijs “Klavervier” in Beuningen, of op één van de scholen voor Speciaal Onderwijs, die allemaal deel uitmaken van het nieuwe samenwerkingsverband STROMENLAND.

Ook zijn er veel varianten aan “ Passende” ondersteuning beschikbaar, zowel door hulp op de school zelf als in groepjes binnen het Beuningse.   

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband en het project Passend Onderwijs kunt U klikken op de button “Passend Onderwijs”.