Welkom op de website ZorgBeuningen.nl

Op deze website informeren wij u over de wijze waarop in Beuningen scholen, gemeente en instellingen voor zorg samenwerken in een ondersteuningsstructuur voor kind, ouder en school. We beschrijven de mogelijkheden van hulp in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, ondersteuningsteams, in te schakelen door peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en gastouders, ondersteuningsteams verbonden aan elke school en de maatschappelijke partners, die daarin participeren. We streven naar een integrale aanpak van problemen, die zich rond het opgroeiende kind kunnen voordoen, zowel op school als in thuisomgeving of buurt.

Het Centrum Passend Onderwijs maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stromenland. Voor informatie daarover verwijzen wij u naar www.stromenland.nl.

De website www.zorgbeuningen.nl is een initiatief van de samenwerkende basisscholen in Beuningen en de gemeente Beuningen.

Ondersteuningsteams Beuningen 0-4 jaar

Medewerkers van kinderdagverblijven, gastouders of peuterspeelzalen kunnen een beroep doen op het ondersteuningsteam voor kinderen tot 4 jaar. Dit kunnen zij doen als zij zich samen met de ouders zorgen maken over de ontwikkeling van een kind. Het ondersteuningsteam bestaat uit 4 personen: de medewerker passende kinderopvang, een onderwijsondersteuner, de coördinator van de instantie die het kind inbrengt en iemand van het sociaal team. Dit o-team komt maandelijks bij elkaar en bespreekt en bekijkt welke interventie nodig is.

Als u op de button 0-4 jaar klikt, ziet u meer informatie over dit onderwerp.

Ondersteuningsteams Beuningen 4-12 jaar

Op de Beuningse basisscholen zijn ondersteuningsteams aanwezig die gericht zijn op de zorg rondom kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. In deze teams zijn meerdere disciplines aanwezig, t.w.: jeugdgezondheidsdienst, maatschappelijk werk en een onderwijsondersteuner vanuit het SBO of SO onderwijs. De intern begeleider van de school is de voorzitter.

Als u op de button 4-12 jaar klikt, ziet u meer informatie over dit onderwerp.

Centrum Passend Onderwijs Beuningen

In de gemeente Beuningen met de kernen Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen zijn de 8 basisscholen en de SBO-school deelnemer aan het Centrum Passend Onderwijs Beuningen.

Binnen dit CPO werken scholen en maatschappelijke instellingen, onder de koepel van Gemeente (CJG) samen om ervoor te zorgen dat kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de eigen basisschool krijgen, of in ieder geval zo thuisnabij mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die moeite hebben met leren en/of kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Als blijkt dat deze extra begeleiding op de basisschool toch niet goed lukt, kunnen kinderen worden geholpen op de school voor speciaal basisonderwijs “Klavervier” in Beuningen, of op één van de scholen voor Speciaal Onderwijs, die allemaal deel uitmaken van het samenwerkingsverband Stromenland.

Ook zijn er veel varianten aan passende ondersteuning beschikbaar, in de vorm van arrangementen.